Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

 

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

1.Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường

  1.1 Chương trình hợp ĐHCĐ bất thường

  1.2 Đăng ký tham dự ĐHCĐ bất thường

  1.3 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường

  1.4 Phiếu biểu quyết

  1.5 Danh sách dự kiến Ban Kiểm phiếu

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

3. Thẻ biểu quyết

4. Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường

5. Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021 VIMC

6. Biên bản, Kết quả biểu quyết

7. Biên bản ĐHCĐ bất thường

8. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường