Kiều Phương Ngọc

Phó Trưởng Ban Thị trường Kế hoạch