Vũ Thị Diệp

Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo – Truyền thông