Disclosure the list of candidates for members of the Board of Directors and Executive Board at the first Shareholders’ meeting of the Parent Company – Vietnam Maritime Corporation

Thông tin chi tiết của các ứng viên:

1.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Lê Anh Sơn

2.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh

3.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Chung

4.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Hùng Dương

5.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Tiến Đức

6.Ứng viên thành viên BKS: Ông Lương Đình Minh

7.Ứng viên thành viên BKS: Bà Phan Thị Nhị Hà

8.Ứng viên thành viên BKS: Ông Phạm Cao Nhuệ