Information disclosure of Meeting notices and the first Shareholders’ meeting documents of the Parent Company – Vietnam National Shipping Lines

22/07/20 5:50 PM

Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (xem tại đây)