Trần Thị Kiều Oanh

Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự