Kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3/08/18 3:51 AM

Ngày 03/8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và điều chỉnh số lượng cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.