Còn tình trạng hãng tàu khai không chính xác tên hàng, thiếu thông tin

29/11/18 6:55 AM

Theo Tổng cục Hải quan, qua rà soát dữ liệu khai báo tại Hệ thống tiếp nhận thông tin E-manifest cho thấy các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo một số chỉ tiêu thông tin chưa thống nhất, chưa đúng định dạng. Việc này gây khó khăn cho người khai hải quan (chủ hàng hóa NK) trong việc khai tờ khai hải quan và nhận hàng tại cảng, kho, bãi cũng như công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi khai báo, làm thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh vận chuyển phế liệu, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai không chính xác tên hàng hoặc khai thiếu thông tin đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển trên tàu là phế liệu dẫn đến cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong việc quản lý, theo dõi, giám sát hàng hóa NK là phế liệu.

Để đảm bảo việc khai báo, làm thủ tục hải quan của chủ hàng hóa NK và việc quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan theo đúng quy định pháp luật về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 27/CT-TTg, mới đây Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh và hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa xuất NK trên Hệ thống E-manifest.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về khai báo tên người nhận hàng hoặc tên người được thông báo; khai báo mã số HS; tên hàng, mô tả hàng hóa; khai báo mã cảng, tên cảng.

Tổng cục Hải quan đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị Hải quan, các hãng tài, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận liên quan đến khai báo hàng hóa NK là phế liệu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục cho phương tiện vận tải nhập cảnh tiếp nhận và kiểm tra việc khai báo thông tin trên E-manifest theo nội dung hướng dẫn nêu trên của các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận.

Trường hợp các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận không khai báo cụ thể, đầy đủ thông tin của hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải theo quy định và trường hợp hàng hóa NK là phế liệu không khai đúng trình tự, thứ tự, không chính xác theo hướng dẫn nêu trên thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng quy định tại Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo thông tin hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì không thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và yêu cầu hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận cung cấp và khai bổ sung thông tin theo quy định.

Đối với hàng hóa NK là phế liệu, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện việc khai báo thông tin theo nội dung trên và tiếp tục thực hiện hướng dẫn tại công văn số 13151/BTC-TCHQ ngày 26/10/2018 của Bộ Tài chính về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa, không cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện NK.

Báo Hải quan