Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên

27/04/2024
Tin tức - Sự kiện, Hoạt động Đảng

Ngày 26-4-2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) và ký kết Chương trình phối...