Thông tin cổ phiếu MVN
12.500
Trần14.300
Tham chiếu12.500
Sàn10.700
Cao nhất0
Thấp nhất0
Khối lượng0
NN mua0
NN bán0