Thông báo mời thầu “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”

Thông báo mời thầu “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”

10/03/2023
Thông báo, Tin tức - Sự kiện

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP Tên gói thầu: Gói thầu...