90 Mùa xuân Đất nước ta có Đảng

30/01/20 6:07 AM

Kể từ mùa Xuân 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường 90 năm đầy cam go, thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. Đảng ta, dân tộc ta đã lớn mạnh và trưởng thành nhiều mặt. Tầm vóc dân tộc ta, đất nước ta đã sánh vai với các nước trên trường quốc tế, sự tin tưởng, tín nhiệm của các dân tộc, của bạn bè năm châu ngày càng tốt đẹp và bền vững hơn.

Nhìn lại lịch sử từ giữa thế kỷ 19 khi đất nước ta chưa có Đảng lãnh đạo để thấy, mặc dù nhân dân ta, dân tộc ta đã dũng cảm vùng lên không chịu khuất phục trước sự xâm lược, áp bức, đè nén của chủ nghĩa thực dân nhưng không thành công. Điển hình như cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám ….

Đến khi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra ở châu Âu, sự xuất hiện của giai cấp công nhân công nghiệp (giai cấp vô sản) đứng lên đấu tranh với tầng lớp tư bản- giai cấp đàn áp, bóc lột giai cấp công nhân làm thuê. Từ sự đòi hỏi tất yếu của lịch sử, những nhà tư tưởng tiến bộ lớn của thời đại xuất hiện là Các Mác và Ăng-ghen đã đưa ra được những luận thuyết mới, nhằm cải tạo xã hội tư bản chủ nghĩa,thực hiện cuộc cách mạng của giai cấp vô sản. Tiếp sau đó, Lê-nin người tiếp tục phát triển những tư tưởng của Các Mác và Ăngghen vào thời kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong điều kiện mới khi chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đảng của giai cấp vô sản đã tập hợp lực lượng phát động quần chúng nhân dân cùng giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Đây là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản cùng nông dân và những người lao động cần lao dưới sự lãnh đạo của một chính đảng mới và tiến bộ. Mọi chế độ của nhà nước phong kiến và tư bản bị xóa bỏ. Giai cấp công nhân và nhân dân thực sự làm chủ đất nước.

Đối với cách mạng Việt Nam, trên con đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nước Pháp cuối năm 1911 để tìm hiểu thực thể của chế độ thực dân, sau đó qua châu Phi, châu Mỹ, đến nước Anh rồi lại trở lại nước Pháp. Sau nhiều năm đi tìm hiểu các chế độ thuộc địa, được chứng kiến nhiều cuộc cách mạng, Người đã nghiền ngẫm nghiên cứu sách lược của các nhà tư tưởng lớn đồng thời trực tiếp tham gia phong trào hoạt động xã hội ở nước Pháp. Từ đó, Người thấy rõ phương hướng và con đường giải phóng dân tộc Việt Nam phải đi theo con đường của giai cấp vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người nhận ra rằng: Nước thuộc địa làm cách mạng đánh đuổi chủ nghĩa thực dân phải kết hợp với cách mạng vô sản ở chính quốc. Tại Đại hội lần thứ V quốc tế cộng sản năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã có bản tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc và kêu gọi các Đảng tăng cường ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Năm 1925 khi về Quảng Châu, Trung Quốc, Người đã sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Sau đó (từ ngày 2 đến 7-2-1930) tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) chính Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người khởi thảo chính cương sách lược vắn tắt về con đường cách mạng mà nhân dân ta thực hiện là làm cách mạng giải phóng dân tộc ở giai đoạn thứ nhất, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa là giai đoạn thứ hai. Thực hiện theo cương lĩnh ấy, Đảng ta, dân ta đã kiên trì thực hiện qua các cao trào cách mạng, từng bước tiến tới giành thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Tiếp sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, nhân dân, quân đội ta thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chúng ta đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng ta đã bình tĩnh sáng suốt khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới. Là một Đảng của giai cấp công nhân, lúc đầu đội ngũ đảng viên còn ít nhưng Đảng đã tập hợp được mọi lực lượng yêu nước và dân chủ, tham gia vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Đội ngũ Đảng ta ngày càng đông và trưởng thành bổ sung lực lượng hùng hậu thực hiện sự nghiệp mà sứ mạng lịch sử dân tộc và đất nước giao phó.

90 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã thu được nhiều thành quả, đời sống người dân từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi cao đều được khởi sắc và cải thiện. Chính vì vậy mà mọi người dân tự nguyện, tự hào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta” vì trong quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng ta thực sự là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc mà chiến đấu nên đã thu hút, tập hợp được mọi tầng lớp đồng lòng, đồng sức cùng với Đảng tạo thành sức mạnh to lớn và vĩ đại. Trong quá trình thực hiện các cuộc cách mạng Đảng ta đã vạch ra con đường phù hợp với lợi ích của nhân dân, dân tộc và phù hợp với xu thế của thời đại. Dân với Đảng, Đảng với dân là một khối gắn bó, đoàn kết suốt 90 năm qua nên đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để đi đến thắng lợi.

Trên con đường đổi mới đất nước, Đảng ta đã bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ tuổi, có đức, có tài để bước vào cuộc cách mạng khoa học 4.0 với công nghệ hiện đại, nền kinh tế kỹ thuật số, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đất nước hằng ngày, hàng giờ đổi mới đi lên, từng bước ngang tầm với xu thế của thời đại.

Phát triển và đào thải là vấn đề tất yếu của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mạnh dạn đưa ra khỏi đội ngũ những người không xứng đáng để không ngừng tự chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ của Đảng. Tiền đồ đất nước là tiền đồ của Đảng và tiền đồ của Đảng cũng là tiền đồ của đất nước, của nhân dân. Lịch sử đã giao phó trách nhiệm cho Đảng. Bởi vậy, Đảng có trách nhiệm to lớn về vai trò tiên phong gương mẫu để đáp ứng sứ mệnh là đảng cầm quyền. Nhân dân có quyền giám sát, phê phán những cán bộ đảng viên không xứng đáng, chỉ ra những phần tử tham nhũng, thoái hóa, biến chất để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạng, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Bác Hồ từng căn dặn.

Chặng đường 90 năm qua đã đạt được những thành tựu huy hoàng và rực rỡ nhưng phía trước, chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn nhiều cam go thử thách. Điều đó đòi hỏi Đảng phải nêu cao trí tuệ, đạo đức, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục lãnh đạo đất nước đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh”.

“Từ khi có Đảng đến nay

Non sông đất nước tràn đầy sức xuân”.

Báo Quân đội nhân dân