Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

18/10/16 6:06 AM

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây