Bổ sung nhiều quy chuẩn mới để giảm phát thải từ tàu biển

11/06/24 2:39 PM

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Một trong những điểm đáng chú ý tại quy chuẩn mới là những quy định cụ thể liên quan tới thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu.

Đây là những quy chuẩn được bổ sung để đáp ứng những quy định mới của ngành hàng hải thế giới liên quan tới việc giảm cường độ carbon trong vận tải biển quốc tế, hướng tới “các mức độ tham vọng” được đặt ra trong chiến lược ban đầu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu.

Các quy chuẩn mới được bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của vận tải biển thế giới trong việc hướng tới giảm phát thải khí nhà kính từ tàu

Các yêu cầu áp dụng cho tất cả các tàu có tổng dung tích từ 400 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế.

Các tiêu chuẩn mới được bổ sung chủ yếu về hiệu quả năng lượng đối với các tàu, với những tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố trong giảm phát thải như: chỉ số cường độ carbon (CII) và chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với các tàu hiện có (EEXI). Trong đó, EEXI đạt được phải tính toán phù hợp với quy định và hướng dẫn của IMO.

Riêng đối với chỉ thị cường độ carbon khai thác hàng năm đạt được (CII khai thác hàng năm đạt được), sau khi kết thúc năm 2023 và sau khi kết thúc mỗi năm tiếp theo, tàu có tổng dung tích từ 5.000 GT trở lên phải tính CII khai thác hàng năm đạt được trong 12 tháng.

CII khai thác hàng năm đạt được phải được lập thành tài liệu và phải được đăng kiểm kiểm tra, để xác định xếp hạng cường độ carbon khai thác ở các hạng A, B, C, D hoặc E, tương ứng là các mức độ xuất sắc, tốt, trung bình và kém.

Tàu được xếp loại hạng D trong 3 năm liên tiếp hoặc được xếp loại hạng E phải xây dựng kế hoạch hành động khắc phục để đạt được CII khai thác hàng năm yêu cầu.

Báo Giao thông