Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/22 6:43 PM

Sáng ngày 21/4/2022, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), có ông Trần Quang Toàn – Phó Trưởng ban Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải.

Về phía các đơn vị kết nghĩa, khách mời có ông Võ Thanh Phong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ Hàng hải Cảng Hậu Giang; Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép.

Về phía Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh có ông Phạm Hữu Tấn – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Viết Nhâm – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các ông/bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng các cổ đông đại diện cho 24.453.617 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, mục tiêu, phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021; Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh; Phê duyệt mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025); Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ (2020-2025).

Ông Nguyễn Viết Nhâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, ông Nguyễn Viết Nhâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cho biết. Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bởi đại dịch Covid – 19, sự cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực, cùng với đó một số yếu tố bất lợi khác phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đó, tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ, công nhân lao động công ty đã nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra, giúp cho sản lượng hàng thông qua cảng đạt hơn 2,4 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch; Doanh thu đạt gần 193 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch; đặc biệt, lợi nhuận đạt hơn 53 tỷ đồng, vượt 72% so với kế hoạch.

Năm 2022, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều tác động từ dịch bệnh Covid-19 và các rủi ro từ địa chính trị ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Công ty sẽ tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó phấn đấu mục tiêu sản lượng hàng thông qua cảng đạt 2,8 triệu tấn (tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2021).

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm bà Kiều Phương Ngọc, thôi không tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, tham gia HĐQT với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã kết thúc với không khí tin tưởng và thống nhất cao. Đại hội giao Hội đồng quản trị công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cảng Cam Ranh