Cảng Quy Nhơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/20 8:48 AM

Ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.102.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới có những biến động khó lường, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng, rào cảng thương mại được dựng lên ngày càng nhiều thông qua việc áp thuế chống bán phá giá đã gây khó khăn cho hàng hóa luân chuyển giữa các quốc gia. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số thuận lợi như việc tham gia các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA… mang lại tác động tích cực tới kinh tế Việt Nam trong năm 2019.

Sản lượng thực hiện năm 2019 của Cảng Quy Nhơn đạt 9.103.427 tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 2,3% so với kế hoạch năm 2019, trong đó hàng Container đạt 136.817 teus, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 94,4% với với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 đạt 128,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 3% so với kế hoạch năm 2019.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo về công tác quản lý, tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

Phó TGĐ Tổng công ty Lê Quang Trung tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã lắng nghe các ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời, giải đáp cụ thể các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông cũng đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phê duyệt lương thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE; Miễn nhiệm kiểm soát viên và ứng cử viên Ban kiểm soát.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn thế gới chưa được kiểm soát, mặc dù trong nước Việt Nam hiện nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cả nước trở lại với tinh thần “trạng thái bình thường mới vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch hiệu quả”. Kinh tế thế giới còn nhiềm khó khăn, chưa hội phục song được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát mới thay ông Lê Duy Dương. Theo đó, Bà Dương Thị Hồng Hạnh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Bà Dương Thị Hồng Hạnh tân Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại sự thỏa mãn về quyền lợi cho cổ đông.

Cảng Quy Nhơn