Chương trình đào tạo “Kỹ năng lập Kế hoạch kinh doanh, kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Doanh nghiệp”

14/09/18 7:22 AM

Ngày 14/9/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng lập Kế hoạch kinh doanh, kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Doanh nghiệp” cho các bộ phận liên quan.

Trực tiếp truyền đạt những nội dung của Chương trình đào tạo (dự kiến diễn ra trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018) là các đ/c Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các chuyên gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tham dự lớp học là hơn 50 cán bộ chủ chốt là các Kiểm soát viên do Tổng công ty đề cử tại các doanh nghiệp, chuyên viên các Ban Thị trường kế hoạch, Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải, Quản lý Thuyền viên và Tàu biển, Tài chính Kế toán, Đầu tư, Tổ chức Nhân sự, Kiểm soát nội bộ. Đây là các cán bộ trực tiếp hoặc tham gia thực hiện các công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh; Tham gia các đoàn công tác về xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch; Tham gia góp ý đối với kế hoạch kinh doanh hàng năm và các đề án về chiến lược phát triển của các doanh nghiệp thành viên.

Mục tiêu của khóa học này là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đối với tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch kinh doanh; Cung cấp kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ về cách thức xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, bám sát thực tế của doanh nghiệp; Nắm vững các phương pháp và công cụ cơ bản để xây dựng quy trình phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận liên quan từ đó tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, xử lý và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh; Đào tạo kỹ năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Theo Chiến lược phát triển đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giữ vững được vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực có năng lực cạnh tranh cao. Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn này có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong những điều kiện cơ bản và quan trọng để thực hiện thành công chiến lược mang tính đột phá của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn chuyển sang hoạt động theo mô hình mới – CTCP vào cuối năm 2018 đầu năm 2019.