Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019

15/10/19 9:25 AM

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019

1. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019, xem chi tiết tại đây.