Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV năm 2019

29/04/20 3:34 PM

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019