Công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tháng 3/2017

4/04/17 6:14 AM

Nội dung công bố thông tin:

1.Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020

2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm

3.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

4.Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

5.Chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016

Xem chi tiết trong file đính kèm