Công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tháng 6/2017

22/06/17 6:17 AM

Nội dung công bố thông tin:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2013 – 2016

2.Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

3.Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Xem chi tiết trong file đính kèm