Công ty CP Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu 855 tỷ đồng năm 2020

6/05/20 8:27 AM

Công ty CP Cảng Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến các cổ đông hiện hữu của đơn vị này. Theo đó, đại hội cổ đông của Công ty CP Cảng Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 14/5/2020, tại tầng 6- Khách sạn Hilton (50 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cảng Tiên Sa

Lợi nhuận sau thuế 2019 đạt hơn 184 tỷ đồng

Theo đó, nội dung chương trình đại hội sẽ bao gồm báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020; Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019, kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Thông qua kế hoạch lợi nhuận, doanh thu, đầu tư và cổ tức năm 2020…

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của đơn vị này là 1.662,29 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn 583,9 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.078,3 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng là 308,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 120,2 tỷ đồng và nợ dài hạn là 188,1 tỷ đồng bao gồm các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong năm 2019, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Cảng Đà Nẵng là 823,7 tỷ đồng; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 221,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ở mức 184,1 tỷ đồng, tăng 24,86% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo giải trình của đơn vị này, mức tăng như trên là do sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2019 tăng 20,91% (đạt 10,4 triệu tấn- đạt 114,31 so với kế hoạch đặt ra); Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 18,57%; Lượng container thông qua cảng tăng 28,37% so với cùng kỳ 2018 (đạt 470.919 Teus).

Tính đến hết 2019, vốn chủ sở hữu Công ty CP Cảng Đà Nẵng đạt 1.353,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 990 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 179,9 tỷ đồng và phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 là 184,1 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo thường niên của đơn vị này, Công ty CP Cảng Đà Nẵng hiện có 99 triệu cổ phần phổ thông đang lưu hành. Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có tỷ lệ sở hữu 75% cổ phần, đơn vị Wan Hai Lines (Singapore) chiếm 20,26% và các cổ đông nhỏ lẻ khác là 4,74%.

Đặt mục tiêu doanh thu 855 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên mới công bố, trong năm 2019, Công ty CP Cảng Đà Nẵng có 26 dự án đầu tư được phê duyệt, trong đó có 8 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, 8 dự án đầu tư thiết bị và 10 dự án đầu tư công nghệ thông tin. Cũng trong năm, có 4 dự án phát sinh mới. Tính hết năm 2019, nguồn vốn đầu tư được Công ty CP Cảng Đà Nẵng giải ngân là hơn 55 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của đơn vị này, trong năm 2020, tổng mức đầu tư dự kiến của Công ty CP Cảng Đà Nẵng là 670 tỷ đồng, trong đó dự kiến giải ngân là 298 tỷ đồng, bao gồm các dự án chuyển tiếp trong năm 2019 là 149 tỷ đồng và các dự án mới là 140 tỷ đồng.

Có 4 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được chuyển tiếp trong năm 2019 là dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4-5- Bến cảng Tiên Sa, dự án đầu tư xây dựng kho hàng CFS số 2 Cảng Tiên Sa, dự án sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa và dự án đầu tư xây dựng cổng cảng Container. Ngoài ra, không có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới nào trong năm 2020.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2020, Công ty CP Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu 855 tỷ đồng, trong đó mức lợi nhuận là 240 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính Quý 1/2020 mới nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Cảng Đà Nẵng đạt 224,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56,09 tỷ đồng (tăng 36,86% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân được đơn vị này lý giải là do sản lượng hàng hóa thông qua trong Quý 1 tăng lên 25,10% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng container tăng 33,12%. Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 30,23%.

Báo Đầu tư