Cục ĐKVN: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá tàu trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do virus corona (COVID-19)

25/03/20 5:43 AM

Ngày 23/3/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản số 880/ĐKVN-TB về việc kiểm tra, đánh giá tàu trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do virus corona (COVID-19).

Do đại dịch COVID-19, một số tàu biển và công trình dầu khí biển (sau đây gọi là “tàu”) có thể gặp phải những khó khăn trong hoạt động do cảng, cơ sở sửa chữa tàu, cơ sở cung cấp dịch vụ kỹ thuật, … dừng hoạt động. Trong một số trường hợp, do việc hạn chế đi lại và quy định kiểm dịch của các quốc gia và khu vực, đăng kiểm viên không thể có mặt tại tàu để thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Liên quan đến các khó khăn nên trên, Ban Thư ký của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phát hành các thông báo (số 4204 – ngày 31/01/2020, số 4204/Add.1 – ngày 12/02/2020, số 4204/Add.2 – ngày 19/02/2020, số 4204/Add.3 – ngày 02/3/2020, số 4204/Add.4 – ngày 05/3/2020, số 4204/Add.5 – ngày 17/3/2020) đề cập đến tác động của COVID-19 đối với ngành vận tải biển, trong đó bao gồm việc thực hiện các quy định bắt buộc của IMO.

Ngày 12/3/2020, Ban thư ký Tổ chức Tokyo MOU và ngày 20/3/2020, Ban Thư ký Tổ chức Indian Ocean MOU  đã ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19. Theo đó, các thành viên của Tokyo MOU, Indian Ocean MOU đồng ý áp dụng hướng dẫn giải quyết các trường hợp như: kéo dài thời gian phục vụ trên tàu của thuyền viên, trì hoãn thời gian kiểm tra, đánh giá tàu, …do ảnh hưởng của COVID-19 theo cách tiếp cận thực tế và hài hòa, với thời gian ân hạn cho việc trì hoãn kiểm tra, đánh giá tàu không quá ba tháng phù hợp quy định của các công ước có liên quan.

Khoản 2 Điều 34 – Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển – của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định: “Các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phải ghi rõ thời hạn có hiệu lực. Thời hạn này được kéo dài thêm nhiều nhất là 90 ngày, nếu tàu biển thực sự không có điều kiện đến nơi được chỉ định để kiểm định và điều kiện kỹ thuật của tàu biển trong thực tế vẫn bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Thời hạn được kéo dài này kết thúc ngay khi tàu biển đến cảng được chỉ định để kiểm định.

Các công ước quốc tế của IMO và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, phòng ngừa ô nhiễm môi trưởng của tàu có một số quy định về gia hạn giấy chứng nhận đăng kiểm và gia hạn/hoãn/miễn trừ kiểm tra, đánh giá đối với tàu và trang thiết bị của tàu.

Thực hiện các hướng dẫn liên quan của IMO, Tokyo MOU, Indian Ocean MOU và các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, theo yêu cầu của chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xem xét, trong từng trường hợp cụ thể, việc gia hạn giấy chứng nhận đăng kiểm hiện có của tàu và gia hạn/hoãn/miễn trừ kiểm tra, đánh giá đối với tàu và trang thiết bị của tàu trong hoàn cảnh không thể thực hiện được việc kiểm tra, đánh giá tàu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Để thực hiện việc gia hạn, hoãn, miễn trừ nêu trên, chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu gửi văn ban yêu cầu cho Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó nêu rõ lý do không thể bố trí việc kiểm tra, đánh giá theo quy định; cùng với báo cáo của thuyền trưởng tàu với xác nhận của chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu là các nội dung liên quan đến kiểm tra, đánh giá được tàu và chủ tàu/công ty quản lý tàu duy trì ở tình trạng thỏa mãn, tàu đã thực hiện các biện pháp thay thế tương đương (nếu thích hợp), và kế hoạch bố trí kiểm tra, đánh giá tàu tiếp theo.

Việc gia hạn giấy chứng nhận và gia hạn/hoãn kiểm tra, đánh giá không quá 90 ngày phù hợp với quy định của các công ước quốc tế, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thuyền trưởng và chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu chịu trách nhiệm đảm bảo tàu luôn được duy trì và vận hành theo quy định của các công ước quốc tế, pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh, điều kiện lao động hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian gia hạn giấy chứng nhận và gia hạn/hoãn kiểm tra đánh giá./.

​Nguyễn Hải/VR