Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

8/06/20 11:08 AM

Ngày 5/6/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Đại hội). Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đây là Đại hội thí điểm bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty.

Về phía Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Công ty) có các đồng chí: Trịnh Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, cùng 28 đảng viên đã tham dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị do đồng chí Trịnh Hữu Lương trình bày, nêu rõ: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện về nhiệm vụ hàng năm; các nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình tại Công ty. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo việc tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức lao động đi đôi với cơ cấu lại nợ, trong đó đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế yếu kém cũng như những bài học kinh nghiệm cần rút ra, như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế; Việc quán triệt thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với khối sỹ quan thuyền viên có lúc chưa kịp thời; Công tác khai thác tàu dù đã được Công ty đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng, cần đổi mới tư duy khai thác, nâng cao hiệu quả.Việc ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành thực hiện chưa có sự đột phá,…

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công ty đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tiến trình hội nhập và phát triển, cùng với các doanh nghiệp vận tải biển trong ngành hàng hải, Công ty cần chủ động tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và tâm huyết với sự nghiệp lâu dài của Công ty, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có sự kế thừa và phát triển, tiến hành tổ chức tốt công tác quản lý và khai thác đội tàu, công tác thuyền viên phải bảo đảm lựa chọn được nhiều sỹ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi ngoại ngữ và trung thực trong công tác,…

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty được Đại hội bầu làm Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Tưởng, Tổng giám đốc Công ty được bầu làm Phó Bí thư Đảng kiêm Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra.