Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinalines Logistics năm 2019

3/07/19 7:38 AM

Sáng ngày 28/06/2019, tại số 1 Đào Duy Anh, tòa nhà Ocean Park, công ty CP Vinalines Logistics đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đoàn chủ tọa

Tham dự Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó TGĐ Tổng Công ty Hàng hải VN, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Phan Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, quý vị cổ đông cùng đại diện CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.

Ông Mai Lê Lợi – TV HĐQT, TGĐ Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019

Thay mặt Ban điều hành ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến năm 2019. Ông cho biết: Bám sát định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, một trong những mục tiêu trọng tâm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở hạ tầng logistics, bao gồm hệ thống cảng biển và các trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm logistics, cảng cạn từ Bắc tới Nam, kết nối với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường biển trên cả nước cũng như tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu; phấn đấu trở thành nhà cung cấp các giải pháp tối ưu trong giao nhận, kho vận trên nền tảng cung ứng dịch vụ “door to door”, từng bước hình thành dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu với chất lượng tốt nhất…

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thị trường trong và ngoài nước nói chung, khó khăn đối với các doanh nghiệp logistics nói riêng, năm 2018 được đánh giá là một năm nỗ lực rất nhiều của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam để thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc công ty báo cáo: năm 2018, doanh thu đạt 1.905 tỷ đồng, đạt 82,16% so với kế hoạch; trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 19,758 tỷ đồng, tỉ lệ thực hiện đạt 89,81% so với kế hoạch.

Năm 2019, Công ty CP Vinalines Logistics Việt nam sẽ đẩy mạnh hoạt động logistics, đưa dịch vụ logistics là trọng tâm đầu tư, phát triển, mở rộng của công ty , nỗ lực hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng

+ Sản lượng hàng hóa ( Teu): 46.200 Teus

+ Cổ tức: 7%

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch 2019;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
+ Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình về việc thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán 2019;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Vinalines Logistics