Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thành công tốt đẹp

29/06/19 4:28 PM

Ngày 29/6/2019, tại Quy Nhơn (Bình Định), Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 33.789.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (ban hành lại toàn văn lần 5), Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3), Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019,…

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị mới bao gồm các ông sau: Nguyễn Quý Hà, Phan Tuấn Linh, Lý Quang Thái, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đăng Cao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty. Bà Vũ Thị Diệp, Ông Lê Duy Dương, Bà Nguyễn Thị Hằng trúng cử vào Ban Kiểm soát. Ông Lê Duy Dương bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 -2023

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn sẽ niêm yết trên Hose trong năm 2019. Đó là thông tin từ Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 không thấp hơn 2018

Ngày 29/5/2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã chính thức tiếp nhận lại 75,01% vốn điều lệ tương đương phần vốn góp của Tổng công ty là 303.122.620.000 đồng tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết ”Sau khi tiếp nhận cảng Quy Nhơn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức Công ty, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ phù hợp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; rà soát, sắp xếp tổ chức sử dụng lực lượng lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của Cảng”.

Đại hội cổ đông đã thông qua sản lượng hàng thông qua: 8.900.000 tấn, trong đó hàng container 145.000 teus, tổng doanh thu gần 770 tỷ đồng. Lợi nhuận khoảng 125 tỷ đồng. Mức chi cổ tức đại hội cổ đông quyết cho năm 2019 cũng ở mức 16%.

Đẩy mạnh áp dụng CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, công ty mẹ của Công ty CP Cảng Quy Nhơn, chủ trương ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

“Phù hợp với chủ trương chung của VIMC, cảng Quy Nhơn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất, tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường” Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn thông tin thêm.