Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

16/06/23 5:57 PM

Thực hiện Kế hoạch số 829-KH/ĐU ngày 24/5/2023 của Đảng ủy Tổng công ty HHVN về kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 15/6/2023 tại Hội trường công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Hùng Dương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT Tổng công ty HHVN; Đồng chí Huỳnh Nam Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Trịnh Hữu Lương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HHVN, Tổng giám đốc Vitranschart; Đồng chí Mai Thị Thu Vân, Chủ tịch Công đoàn công ty; Đồng chí Hoàng Thị Diệu Linh, Bí thư Chi đoàn TNCSHCM công ty; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ công ty đã xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình và đặc điểm của đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành Phố, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ công ty đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành 6/7 chỉ tiêu chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hàng năm; chỉ đạo, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm và kế hoạch cấp ủy cấp trên. Công tác Dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, cần phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh đổi mới cơ chế và phương thức quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; động viên mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ phối hợp lãnh đạo tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Đỗ Hùng Dương đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy công ty tiếp tục lãnh đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.