Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 15 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững

10/04/22 2:47 AM

Trong suốt 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển

Năm 2006, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra chủ trương: “Sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả”. Trước đó, Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng yêu cầu: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục hạn chế của doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nguyên nhân là chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, do các cấp ủy doanh nghiệp còn phân tán, trực thuộc nhiều khối, ban, bộ, ngành và tỉnh ủy, thành ủy địa phương trên cả nước. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có một tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X chủ trương: “Tổ chức lại bảy đảng bộ khối các cơ quan Trung ương hiện nay thành hai đảng bộ khối trực thuộc Trung ương là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương”. Trên cơ sở đó, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về việc lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, đảng ủy cơ quan, bộ, ngành và một số địa phương chuyển về. Đây là các đảng bộ đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế, như: dầu khí, điện, than, khoáng sản, viễn thông, xi măng, thép, xây dựng, lương thực, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải .v.v.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy Khối ngay sau khi thành lập đã tập trung tiếp nhận các đảng bộ trực thuộc, củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức và bộ máy từ cơ quan Đảng ủy Khối đến các đảng ủy trực thuộc, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Khi thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; 2 đảng bộ cơ quan với trên 47.000 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp với 1.148 tổ chức cơ sở đảng, 156 đảng bộ bộ phận, 5.742 chi bộ trực thuộc và 87.586 đảng viên. Trong Khối gồm: 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 6 ngân hàng, 1 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc,với gần 1 triệu người lao động.


Tập trung xây dựng Đảng vững về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong suốt 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quảcác chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 7

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức đảng trực thuộc theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, TGĐ/GĐ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, 15 năm qua đã kết nạp 63.631 đảng viên mới, bình quân kết nạp trên 4.242 đảng viên mới/năm, đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Việc kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng. Trong giai đoạn 2010 – 2020 đã có hơn 3.000 cán bộ, đảng viên được cử đi học cao cấp lý luận chính trị, gần 7.000 cán bộ, đảng viên được cử đi học trung cấp lý luận chính trị, trên 71.000 đảng viên dự bị,cấp ủy viên cơ sở được học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị… Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương; quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trong doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở xuống. Tham gia với Ban Tổ chức Trung ương trong việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về mô hình tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Chủ động ký quy chế phối hợp công tác với 9 ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn cơ quan Trung ương, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy coi trọng và tăng cường; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước và các cơ chế kiểm soát, giám sát nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2007 – 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 70.500 lượt tổ chức đảng và 224.068 lượt đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 20 tổ chức đảng và 325 đảng viên; thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng cấp dưới và 3.122 đảng viên. Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối được chú trọng và đổi mới, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận; tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng ký kết hợp tác theo chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Hoạt động Văn phòng cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy. Công tác văn thư lưu trữ, quy trình soạn thảo, ban hành xử lý văn bản ngày càng được chuẩn hóa.

Các cấp ủy quan tâm, chú trọng lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối. Từ khi được thành lập đến nay, Đoàn Khối luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên với 29.799 công trình với tổng giá trị thực hiện hàng nghìn tỷ đồng; có 15.712 sáng kiến, đề án, đề tài khoa học được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị làm lợi gần 1.000 tỷ đồng; đã giới thiệu 55.610 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 35.376 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất và kinh doanh

15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 2.

Trong 15 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong Khối đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Nhìn lại những mốc chính trong chặng đường 15 năm qua cho thấy, kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt. Năm 2010, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt 949.329 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 95.955 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 148.095 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đạt 1.486.591 tỷ đồng, tăng 56,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 162.861 tỷ đồng, tăng 69,7%; nộp ngân sách nhà nước đạt 254.908 tỷ đồng, tăng 72,1% (so với năm 2010). Trong 2 năm 2020-2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch – vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, thực hiện cổ phần hóa 9 công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, 3 ngân hàng thương mại nhà nước; thoái vốn tại 174/544 doanh nghiệp thu về trên 37.249 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, hầu hết doanh nghiệp có nhiều đổi mới, bộ máy gọn, nhẹ; tài chính minh bạch; tiết kiệm chi phí; tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh được coi trọng. Nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới đã được triển khai đưa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả thiết thực, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều doanh nghiêp trong Khối đã hoàn thành đạt và vượt tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế vùng miền hoặc những dự án có ý nghĩa về chính trị và hiệu quả xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đủ khả năng làm, tiêu biểu là các công trình viễn thông, các nhà máy thủy điện, khai thác dầu khí, các công trình cung cấp điện ra các đảo, các công trình hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, hàng không có yêu cầu cao về qui mô, công nghệ như: đóng các giàn khoan lớn, công nghệ truyền dẫn vệ tinh Vinasat, công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác than, công nghệ xử lý nước thải chế biến cao su, làm chủ những công nghệ hiện đại, đội tàu bay dân dụng thế hệ mới,… đã được đưa vào vận hành, sản xuất đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) trao 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19


Giai đoạn 2010-2021, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã giành 37.196 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo trên cả nước. Đặc biệt là trong 2 năm phòng chống dịch bệnh Covid-19 (2020 – 2021), các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 69 nghìn tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc xin với số tiền hơn 3 ngàn 100 tỷ đồng.


15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 4.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế, song nhìn chung phải khẳng định là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối có được những thành quả như ngày hôm nay. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020; 3 Cờ thi đua của Chính phủ (2012, 2013, 2017); 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013, 2020) và nhiều hơn thế nữa là những danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các đảng bộ, doanh nghiệp thuộc Khối.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Long Hải Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khại nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII, được Trung ương xác định đó là, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Trong đó, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; lành mạnh hoá tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động nhiều chiều từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để giữ vững vai trò, vị trí nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định mục tiêu chủ yếu, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; có 1-2 ngân hàng thương mại trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn. Để hiện thực hóa tầm nhìn, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã chọn đột phá, lộ trình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm huy động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, khoa học – công nghệ, văn hóa, con người, tài chính. Song song phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ; đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí, lòng tự hào, khát vọng, sức mạnh của mỗi người lao động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước mắt, để nắm bắt cơ hội bứt phá, phù hợp xu thế tất yếu khách quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị. Đây là yêu cầu cấp bách, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng; là công cụ thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia trên ba trụ cột:

Kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Đảng ủy Khối xác định, chuyển đổi số thành công nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự chuyển đổi nhận thức, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu. Đi nhanh, đi trước giúp dễ thu hút nguồn lực. Đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phân công lãnh đạo chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác chuyển đổi số. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị trong Khối xác định sớm lộ trình, bước đi phù hợp và tận dụng tối đa cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Với quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, lộ trình đạt mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 tuy rõ ràng nhưng còn không ít khó khăn. Phá bỏ rào cản để tiến lên bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, có sự hỗ trợ đắc lực của khoa học- công nghệ sẽ tạo đột phá. Áp lực thay đổi đặt ra yêu cầu buộc cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa bảo đảm nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp, đơn vị phát triển vững mạnh, hiệu quả; giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, tự tin hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế.