Đảng bộ VIMC tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị

12/10/23 8:43 AM

Chiều ngày11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại -1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và các đại biểu đồng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các địa phương, quốc tế, với hơn 10 vạn đại biểu tham dự. Tham dự tại điểm cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Đoàn Thị Thu Hương – Phó Bí thư thường trực, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác triển khai Kết luận số 16 luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tích cực của các ban, bộ, ngành và địa phương, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức, nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông. Nhiều chính sách, giải pháp cụ thể đã được xây dựng và triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng phát triển đất nước của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đồng thời, báo cáo đã nêu rõ những điểm hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Kết luận số 16.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định quan điểm: Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông tin đối ngoại cần đi trước, có tính dự báo cao; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước.

Mục tiêu của Kết luận số 57 là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.