Đảng ủy Cảng Cần Thơ sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

10/08/22 7:18 AM

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Công ty Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 với sự tham dự của hơn 50 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Lâm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Công ty ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các đơn vị thuộc Công ty về cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Đảng bộ Công ty luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty luôn có ý thức xây dựng đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Công ty, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị Công ty để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu công tác năm 2022, đặc biệt là tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Toàn thể Đảng bộ Công ty quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện trong năm 2022.

Tại hội nghị, Chuyên môn và Công đoàn Công ty tiếp tục phát động đẩy mạnh phong trào Thi đua Lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thời gian qua, các phong trào thi đua của Công ty đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo khí thế khẩn trương, hăng hái và quyết tâm cao để thực hiện một cách tốt nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

CCT