Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

7/01/23 1:34 PM

Ngày 06/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vinh dự được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng các đồng chí lãnh đạo Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các bộ chủ quản.

Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Khối để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện.

Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, có các giải pháp cụ thể để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối duy trì tốt nhịp độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tăng trưởng cao so năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt hơn 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so năm 2021; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61 % kế hoạch năm, tăng 40,5% so năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6 % kế hoạch năm, tăng 6,4% so năm 2021. Trong đó, 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến năm 2025; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (hàng thứ 2 bên trái) nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao cho đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Nhân dịp này, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Bằng khen cho các đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vinh dự được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022./.