Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

12/12/19 9:04 AM

Ngày 03/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 2786-CV/ĐU về việc phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Theo đó các cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1.1. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, tổ chức mình phổ biến và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động. Mỗi đơn vị, tổ chức có ít nhất 01 ý kiến đóng góp, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.

1.2. Các ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là các nội dung:

– Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

– Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chi tiết Công văn số 2786-CV/ĐU về việc phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”