Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản mới của Đảng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

7/03/22 4:36 PM

Ngày 7/3, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầu chính tại Trụ sở Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên thường trực Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và hơn 600 đại biểu tại các điểm cầu  cơ sở Đảng trực thuộc.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Cảnh Tĩnh triển khai quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh nêu rõ Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 04 nội dung mới trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 04 nội dung mới gồm: Có sự mở rộng phạm vi; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Mục tiêu của Kết luận số 21-KL/TW là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”; xây dựng nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 Ủy viên thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh quán triệt triển khai Kế hoạch số 234-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty

Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty quán triệt triển khai Kế hoạch số 234-KH/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Khối DNTW. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trong Đảng bộ Tổng công ty.

Nhiệm vụ trọng tâm phải tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Tổng công ty. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện Kết luận, Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của các cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; Xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới và đánh giá kết quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.