Đảng ủy VIMC quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư

13/06/22 3:29 PM

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện thời gian qua, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ban thường vụ Đảng ủy VIMC đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cụ thể thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW đến các đ/c Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo quản lý, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Công văn số 3291-CV/BTCTW ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương đến các đ/c Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo quản lý, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức Đảng không trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty (là các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty).

Để triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy Tổng công ty xây dựng kế hoạch, xây dựng dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, phê duyệt để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị dành thời lượng để thảo luận và giải đáp các ý kiến liên quan đến Kế hoạch thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, với tinh thần đồng thuận, quyết tâm thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư và triển khai kế hoạch thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ VIMC trong thời gian tới với khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí yêu cầu các đảng ủy trực thuộc nỗ lực, cố gắng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Khối.