Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Hàng hải

21/01/19 1:41 AM

Muốn phát triển ngành hàng hải trong nước, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu.

Chế độ cho lao động trên tàu

Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) đã thực hiện các giải pháp về nội dung “Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển” theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu lao động của các ngành kinh tế biển và việc chuyển đổi nghề của người dân; phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu tại vùng cực.

Cục HHVN đã hoàn thiện báo cáo Cục An toàn Hàng hải Châu Âu (EMSA) về sự tuân thủ của công tác đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ của Việt Nam đối với Công ước STCW; chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về việc đánh giá việc thực hiện Công ước STCW 78/2010.

An toàn an ninh hàng hải

Năm 2019, Cục HHVN tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT về công tác ATGT bảo đảm hoàn thành Năm an toàn giao thông 2019; Tổ chức tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tiếp tục chú trọng công tác phổ biến tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải đối với các đối tượng liên quan trong hoạt động hàng hải, đặc biệt là các phương tiện SB; thủy nội địa và tàu cá…

Cục HHVN tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị, các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cảng trong việc thực hiện công tác an ninh hàng hải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển; Tiếp tục triển khai Đề án duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách trắng và xám của Tokyo MOU; Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai nghiêm túc chế độ trực ban 24/7 để thu nhận và xử lý kịp thời tất cả các thông tin báo nạn, sự cố nhận được.

Quản lý thu, chi ngân sách

Năm 2019, Cục HHVN dự kiến kế hoạch thu ngân sách nhà nước tăng 5% so với năm 2018. Cục bám sát các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ GTVT về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước và triển khai kịp thời để các đơn vị chủ động thực hiện. Tổ chức triển khai kịp thời và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản pháp luật về phí, lệ phí, tăng cường công tác quản lý thu phí hàng hải, đảm bảo thu đúng, đủ và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục HHVN quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ quy định, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài… Xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ đầu năm 2019 và tổ chức thực hiện triệt để nhằm đảm bảo và tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức…

Pháp luật Tp.HCM