Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng (WAREHOUSING)

8/01/19 10:07 AM

ĐỊA CHỈ: Khu Công Nghiệp Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – Hải Phòng

TEL: (0225) 3262940 / 3262926    

FAX: (0225) 3262927