Giới thiệu về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024

18/03/24 11:35 AM

Thực hiện Công văn số 396-CV/BCĐ35 ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024;

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đăng tải tài liệu phổ biến về định hướng, thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi:

– Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, xem tại đây

– Thể lệ Cuộc thi chính luận lần thứ Tư, năm 2024, xem tại đây