Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 khóa VI và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

12/07/22 4:18 PM

Ngày 11/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 khóa VI và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự tham dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị về phía Đảng ủy Tổng công ty, có các đồng chí: Nguyễn Cảnh Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Bí thư (Phó bí thư) các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tham dự trực tuyến có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên thường trực Đảng bộ Tổng công ty báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty và các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và những giải pháp nêu trong các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn của BCH Trung ương Đảng và Đảng ủy Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty đã hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Khóa XIII; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; hướng dẫn công tác khoa giáo; hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết công tác năm 2022 đồng thời triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW.

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành chương trình công tác năm của BCH Đảng bộ Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Tổng công ty; Chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng công ty…

Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đảng viên. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của BCH Trung ương, UBKT Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Tổng công ty năm 2022; chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty, làm cơ sở để các tổ chức đảng xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tham mưu xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra theo Quy định số 22-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW của BCH TW, Ban Bí thư; thực hiện ban hành 01 quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên vi phạm kỷ luật. Đảng bộ Tổng công ty thường xuyên bám sát, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ giám sát nên toàn đảng bộ Tổng công ty không xảy ra vi phạm, không có đơn thư tố cáo, không có khiếu nại đối với các tổ chức đảng và đảng viên

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã nhất trí báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn do diễn biến phức tạp và biến động của kinh tế thế giới đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty; có sự tập trung, thống nhất trong chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy đảng các đơn vị trực thuộc. Tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn doanh nghiệp có sự đoàn kết, quyết tâm và năng lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp thu, lãnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng Ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đồng thời nhấn mạnh đến việc tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, làm tốt công tác xây dựng đảng, tiếp tục phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương V đến các đảng bộ, chi bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm luật phòng, chống tham nhũng; thông qua Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo UBKT phối hợp với các ban chức năng tham mưu, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào Chương trình Kiểm tra, giám sát hằng năm; phối hợp cùng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng công ty theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, lớp bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị khác theo kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên trong 6 tháng cuối năm, tập chung thực hiện chỉ đạo thống nhất đảng trong toàn ngành; Nâng cao năng lực xây dựng các kịch bản, rà soát, giám sát tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sắp sếp bộ máy tinh gọn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra, nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu, củng cố vị thế của Tổng công ty nói chung và các doanh nghiệp thành viên nói riêng.

Cũng tại Hội nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định Tặng Kỷ niệm chương ’’Vì sự nghiệp xây dựng đảng trong doanh nghiệp Việt Nam’’ cho 13 đồng chí thuộc Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.