Hướng dẫn giải quyết các trường hợp do tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát

24/03/20 9:38 AM

Ngày 20/3/2020, Ban Thư ký của Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) đã ra thông cáo báo chí về hướng dẫn giải quyết các trường hợp do tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Thông cáo của Indian Ocean MOU nêu, do sự bùng phát của COVID-19, toàn bộ ngành vận tải biển toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu theo luật định được quy định trong Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các công ước về an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). Thực tế này đòi hỏi cần phải giải quyết các tình huống cấp bách (chẳng hạn như kéo dài thời gian phục vụ trên tàu của thuyền viên, trì hoãn thời gian kiểm tra và đánh giá đánh giá tàu khi cần thiết) bằng cách thông qua một số hướng dẫn quan trọng và then chốt. Indian Ocean MOU thừa nhận một trong những trách nhiệm chính của tổ chức này là hài hòa các hoạt động kiểm soát tàu biển của các Quốc gia thành viên cùng với các tổ chức hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng tại các khu vực khác trên thế giới.

Các Cơ quan có thẩm quyền thành viên của Indian Ocean MOU đã nhất trí thông qua hướng dẫn quan trọng và thực dụng về các vấn đề nêu trên theo cách tiếp cận thực tế và hài hòa nhất. Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc chung là các yêu cầu/vấn đề từ những người khai thác/chủ tàu/người quản lý tàu sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp bởi Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng có liên quan.

Theo hướng dẫn, Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng cần yêu cầu người khai thác/chủ tàu/người quản lý tàu có liên quan xác nhận là Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và/hoặc tổ chức đăng kiểm, các tổ chức của thuyền viên có liên quan (nếu thích hợp) đã tham gia vào quá trình này. Để Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng xem xét yêu cầu, người khai thác/chủ tàu/người quản lý tàu có liên quan cần cung cấp kế hoạch hoặc quy trình bao gồm các giải pháp tương đương để giải quyết tình huống do COVID-19 gây ra, cùng với thư miễn trừ hoặc miễn giảm do Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch/tổ chức đăng kiểm cấp. Theo đó, thời gian ân hạn cho việc trì hoãn kiểm tra hoặc đánh giá không được quá ba tháng kể từ ngày hết hạn của các giấy chứng nhận, phù hợp các quy định có liên quan của các công ước.

Hướng dẫn sẽ được Indian Ocean MOU xem xét dựa trên bất kỳ sáng kiến nào trong tương lai được thực hiện bởi IMO/ILO hoặc diễn biến của dịch bệnh Covid19.

Trước đó, ngày 12/3/2020 Ban Thư ký của Tổ chức Tokyo MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực châu Á – Thái Bình Dương) đã ban hành hướng dẫn tương tự hướng dẫn của Indian Ocean MOU./.

Hải Vũ/VR