Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú