Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

2/03/22 8:47 AM

Ngày 01/12/2021, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng tải toàn văn Kế hoạch số 03-KH/TW  và Kết luận số 21-KL/TW