Kỷ niệm 26 năm thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – VIMC