Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035

Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035

Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035

5/06/23 2:58 PM

– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu gửi Công ty TNHH The Boston Consulting Group: xem tại đây

– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu gửi Liên danh Công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam, Công ty Mackinsey & Company Inc. Hongkong, Công ty Mackinsey & Company. Shang Hai, Công ty PT Mckinsey Indonesia (Liên danh Mackinsey): xem tại đây

– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu gửi Công ty TNHH tư vấn Bain & Company Viet Nam: xem tại đây