Giang Minh Tài

Bí thư Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang