Nguyễn Cảnh Dương

Bí thư Chi Đoàn Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô