Nguyễn Ngọc Nhất Linh

Phó Bí thư Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang