Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Trưởng Ban Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải