Nguyễn Văn Hoàng

Phó Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải