Trần Đức Hùng

Bí thư Đoàn Công ty Vận tải biển VIMC