Trần Tuấn Hải

Trưởng Ban Tuyên Giáo – Truyền Thông